AAC
การตรวจประเมินความพร้อมการรับมือโรคโควิด-19 พื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลภูเวียง

นวันที่ 15 กันยายน 2564  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลภูเวียง นำโดย นางสาววิไล ปากเมย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ นำทีมงานประเมินมาตรการป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่ตลาดสดเทศบาล ของผู้ประกอบการร้านค้า ผู้จำหน่าย ประชาชนผู้มาใช้บริการตลาดสด เพื่อความมั่นใจ และให้ตลาดสดเทศบาลตำบลภูเวียงปลอดจากโควิด-19 โดยแนะนำให้ผู้ประกอบการร้านค้า ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาดสด อย่างเคร่งครัด เช่น การเว้นระยะห่าง  สวมใส่หน้ากากอนามัย จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการลูกค้า และ ลดการสัมผัสเงินโดยการใช้วิธีการโอนจ่าย เป็นต้นในวันที่ 15 กันยายน 2564  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลภูเวียง นำโดย นางสาววิไล ปากเมย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ นำทีมงานประเมินมาตรการป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่ตลาดสดเทศบาล ของผู้ประกอบการร้านค้า ผู้จำหน่าย ประชาชนผู้มาใช้บริการตลาดสด เพื่อความมั่นใจ และให้ตลาดสดเทศบาลตำบลภูเวียงปลอดจากโควิด-19 โดยแนะนำให้ผู้ประกอบการร้านค้า ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาดสด อย่างเคร่งครัด เช่น การเว้นระยะห่าง  สวมใส่หน้ากากอนามัย จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการลูกค้า และ ลดการสัมผัสเงินโดยการใช้วิธีการโอนจ่าย เป็นต้น

การตรวจประเมินความพร้อมการรับมือโรคโควิด-19 พื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลภูเวียง

วันที่ 25-10-2021 (อ่าน 428 ครั้ง)

Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com