AAC
ขอเชิญเข้าร่วมประชาคมรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลภูเวียง

ขอเชิญเข้าร่วมประชาคมรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลภูเวียง
  ด้วยเทศบาลตำบลภูเวียง กำหนดจัดประชุมประชาคมในการรับฟังปัญหา ปรึกษาหารือ ร่วมแก้ไขและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลภูเวียง ซึ่งได้กำหนดวันในการประชุมประชาคม ดังนี้
   - บ้านนาก้านเหลือง หมู่ที่ 1 วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.30 น เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคมบ้านนาก้านเหลือง หมู่ที่ 1 (ศาลากลางบ้าน)
   - บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 2 วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 2 (ศาลากลางบ้าน)
   - บ้านดอนหัน หมู่ที่ 3 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนหัน หมู่ที่ 3 (ศาลากลางบ้าน)
   - บ้านภูเวียง หมู่ที่ 4 วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคมบ้านภูเวียง หมู่ที่ 4 (ศาลากลางบ้าน)
   รายละเอียดปรากฏตามประกาศ (คลิ๊ก) 

ขอเชิญเข้าร่วมประชาคมรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลภูเวียง

วันที่ 08-05-2023 (อ่าน 27 ครั้ง)

Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com