AAC
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลภูเวียง

โดยที่มาตรา 10 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 บัญญัติให้บรรดาคำขออนุญาตหรือการติดต่อใด ๆ ที่ประชาชนส่งหรือมีถึงหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานของรัฐประกาศกำหนดให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น ได้รับตามวันและเวลาที่คำขออนุญาตหรือการติดต่อนั้นเข้าสู่ระบบ สมควรกำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อเทศบาลตำบลภูเวียง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 นายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ช่องอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนี้เป็นช่องทางสำหรับประชาชนยื่นคำขอ หรือติดต่อเทศบาลตำบล
ภูเวียงหรือนายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   (1) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_admin@phuwiangsub.go.th
       (๒) เว็บไซต์ https://www.phuwiangsub.go.th/
        ข้อ 2 ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอหรือติดต่อมาทางช่องทางตามข้อ 1 ประสงค์จะสอบถามหรือขอรับคำยืนยันจากเทศบาลตำบลภูเวียง ว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว ให้สอบถามในวันและเวลาราชการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 
0-4329-1208
        ข้อ 3 ประชาชนอาจใช้วิธีการบันทึกภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นหลักฐานเบื้องต้นว่าได้มีการยื่นคำขอ หรือติดต่อเทศบาลตำบลภูเวียงหรือนายกเทศมนตรีตำบลภูเวียงตามข้อ 1 แล้วก็ได้

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลภูเวียง

วันที่ 03-03-2023 (อ่าน 30 ครั้ง)

Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com