AAC
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทมูลฝอยหรือแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้ออื่นที่ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2565

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทมูลฝอยหรือแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้ออื่นที่ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2565
โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ของประเทศ ส่งผลให้เกิดมูลฝอยติดเชื้อมีปริมาณมากขึ้นจากผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อได้เข้ารับการรักษาพยาบาลในศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) และจากผู้ที่ถูกกักตัวในสถานที่กักกันโรคซึ่งทางราชการกำหนดหรือจัดไว้ (Quarantine Facilities) เพื่อการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย โดยแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อดังกล่าวยังไม่ถูกควบคุม ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 อาจทำให้เกิดปัญหาการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อที่ไม่ถูกต้องและเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคจนควบคุมได้ยากมากยิ่งขึ้น สมควรกำหนดประเภทมูลฝอยหรือแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้ออื่นที่ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อนอกจากที่กำหนดไว้แล้ว เพื่อประโยชน์ในการควบคุมแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อให้มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้น
อย่างปลอดภัย ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคและไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทมูลฝอยหรือแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้ออื่นที่ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2565

วันที่ 26-07-2022 (อ่าน 24 ครั้ง)

Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com