AAC

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 41 คน, เมื่อวาน 97 คน,
สัปดาห์นี้ 611 คน
เดือนนี้ 3,364 คน, ปีนี้ 11,801 คน,
รวม 82,869 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 45196 คน
ภาพกิจกรรม การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โครงการสูงวัยใจกายเป็นสุข ปีที่ 6

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลภูเวียง โดย นายฉิน  วรปัญญาสถิต นายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โครงการสูงวัยใจกายเป็นสุข ปีที่ 6 ซึ่งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต,ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลภูเวียง ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ส่งเสริมด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการดูแลสุขภาพตนเองให้เหมาะสมกับวัย โดยมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องจำนวน 5 ปี โดยผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทักษะการดูแลด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิดการรวมกลุ่ม สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคม  ลดภาวะสมองเสื่อม และโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเพื่อไม่ให้เป็นภาระสังคม จึงจัดโครงการสูงวัยใจกายเป็นสุข ปีที่ 6 ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต,ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลภูเวียง ภายใต้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต,ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลภูเวียง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต,ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลภูเวียง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุการส่งเสริมให้สมาชิกในชมรมผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดี จึงจัดทำโครงการสูงวัยใจกายเป็นสุขขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด ดังนี้
- เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งร่างกายและจิตใจ
- เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องในการดูแลสุขภาพกายและจิตใจและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
- เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ
 


วันที่ : 06-02-2023

ภาพกิจกรรม :

Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com