AAC

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 126 คน, เมื่อวาน 94 คน,
สัปดาห์นี้ 777 คน
เดือนนี้ 3,723 คน, ปีนี้ 3,723 คน,
รวม 74,791 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 45196 คน
ภาพกิจกรรม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 วันที่ 14 มกราคม 2566 ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลภูเวี

หลักการและเหตุผล พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ 9 พระราชทาน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ตั้งแต่ วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2534 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน มีความว่า “คนทุกคนมีหน้าที่ต้องทำ แม้เป็นเด็กก็มีหน้าที่อย่างเด็ก คือ ศึกษาเล่าเรียน หมายความว่า จะต้องเรียนให้รู้วิชา ฝึกหัดทำการงานต่าง ๆ ให้เป็น อบรมขัดเกลา ความประพฤติและความคิดจิตใจให้ประณีต ให้สุจริต แจ่มใส และเฉลียวฉลาด มีเหตุผล เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถและมีประโยชน์ ต่อชาติบ้านเมือง” เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งต่อประเทศชาติ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง เด็กจึงควรเตรียมตัวที่จะเป็นกำลังของชาติด้วย การขยันหมั่นศึกษาหาความรู้และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีความขยันขันแข็งตั้งใจทำงานด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนมีความเมตตากรุณาช่วยเหลือเอื้อเฟื้อผู้อื่น เสียสละและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยกันรักษาความสะอาดและอนุรักษ์ทรัพยากร ตลอดถึงสาธารณสมบัติส่วนรวมของชาติ หากเด็กทุกคนได้ตระหนักถึงอนาคตของตนและของประเทศชาติ โดยพยายามประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัยแล้วก็จะได้ชื่อว่าเป็น “เด็กดี” ชาติบ้านเมืองก็จะเจริญมีความผาสุกร่มเย็นตลอดไป ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลภูเวียงได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ขึ้น ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลภูเวียง โดยให้เด็กได้รู้ถึงความสำคัญของตนเอง รู้ถึงความมีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับเป็นผู้ที่มีความสำคัญของประเทศชาติ ด้วยการตั้งใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักการใช้เวลา ความคิด มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับเด็ก เยาวชน มีการมอบเกียรติบัตรเด็กดีและเก่งด้านต่าง ๆ พร้อมทุนการศึกษา และแจกของขวัญ ของรางวัล เพื่อเป็นแรงจูงใจและฝึกให้เด็กกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสมและรู้จักกาลเทศะ
2) เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันตลอดจนการร่วมแรง ร่วมใจ ของหน่วยงานต่าง ๆ และภาคประชาชน
3) เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนรู้จักหน้าที่ เป็นคนดี มีคุณธรรม
4) เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ร่วมเฉลิมฉลองให้ได้รับความสนุกสนานในงานวันเด็กแห่งชาติโดยจัดให้มีการละเล่นและการแสดงต่าง ๆ เป็นต้น 
5) เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมตามวัยที่เหมาะสมโดยจัดให้มีเครื่องเล่นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะของเด็ก 4 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านสติปัญญา พัฒนาการด้านอารมณ์ และพัฒนาการด้านสังคม เป็นต้น 
6) เพื่อให้เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน


วันที่ : 18-01-2023

ภาพกิจกรรม :

Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com