AAC

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 118 คน, เมื่อวาน 94 คน,
สัปดาห์นี้ 769 คน
เดือนนี้ 3,715 คน, ปีนี้ 3,715 คน,
รวม 74,783 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 45196 คน
ภาพกิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖

 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 เวลา 07.09 น. เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖เทศบาลตำบลภูเวียง โดย นายฉิน  วรปัญญาสถิต นายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 โดยจัดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และกิจกรรมเชิญชวนพ่อ แม่ พี่น้อง พ่อค้า ประชาชน ได้ร่วมมอบของขวัญ ของรางวัล เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในด้านให้บริการสาธารณะ ณ บริเวณถนนเทศบาล หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ ดังนี้

1) เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่งปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องตลอดมาและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนได้ประกอบกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำบุญตักบาตร ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

2) เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมปลูกฝังการให้ทานและมีจิตเป็นกุศลโดยจัดให้มีโรงทานสำหรับประชาชนและผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์และเจ้าหน้าที่โครงการ
เป็นต้น

3) เพื่อเป็นสื่อในการกระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมือง
ภูเวียงตามนโยบายของรัฐบาลไทยปัจจุบัน

4) เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้ยังคงอยู่กับคนไทยตลอดไป

5) เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันตลอดจนการร่วมแรง ร่วมใจ ของหน่วยงานต่าง ๆ และภาคประชาชน

6) เพื่อปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้แก่ เด็ก เยาวชน คนหนุ่มสาว และประชาชนในชุมชน

7) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีการเรียนรู้ ซึมซับด้านวัฒนธรรมประเพณี ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านการเรียน

8) เพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในครอบครัว โดยที่ทุกคนมีกิจกรรมร่วมกันและนำไปสู่ความเป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

          9) เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกในสังคมและชุมชนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของประเพณีท้องถิ่น


วันที่ : 05-01-2023

ภาพกิจกรรม :

Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com