AAC

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 141 คน, เมื่อวาน 95 คน,
สัปดาห์นี้ 689 คน
เดือนนี้ 4,196 คน, ปีนี้ 40,279 คน,
รวม 66,151 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2564 จำนวน 21787 คน
ภาพกิจกรรม โครงการส่งเสริมสุขภาพและกีฬาวอลเล่ย์บอล Phuwiang National League 2022
โครงการส่งเสริมสุขภาพและกีฬาวอลเล่ย์บอล Phuwiang National League 2022 ในระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามกีฬาวอลเลย์บอลหน้าสำนักทะเบียนอำเภอภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

2) เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล การตัดสินและการจัดการแข่งขัน

3) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปมีสถานที่และเกิดการแสดงออกในด้านกีฬาวอลเล่ย์บอล

4) เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

5) เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายให้เข้มแข็งช่วยทำให้ระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

6) เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะรู้จักการทำงานเป็นทีมพร้อมทั้งเป็นการเชื่อมความสามัคคีของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ทำให้รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย

7) เพื่อส่งเสริมให้ใช้กีฬาเป็นสื่อในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

8) เพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในครอบครัว โดยที่ทุกคนมีกิจกรรมร่วมกันและนำไปสู่ความเป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

9) เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกในสังคมและชุมชนให้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการออกกำลังกาย พร้อมทั้งเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล


วันที่ : 24-11-2022

ภาพกิจกรรม :

Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com