AAC

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 162 คน, เมื่อวาน 95 คน,
สัปดาห์นี้ 710 คน
เดือนนี้ 4,217 คน, ปีนี้ 40,300 คน,
รวม 66,172 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2564 จำนวน 21787 คน
ภาพกิจกรรม โครงการสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการตามแนวพระราชดำริ ประจำป

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลภูเวียงร่วมกับหมู่ที่ 1 บ้านนาก้านเกลือง จัดโครงการตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านนาก้านเหลือง เพื่อให้ความรู้แก่ประชนชน ในการจัดการขยะขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน โดยการนำไปทำปุ๋ยน้ำ ในถังหมักชีวภาพ


วันที่ : 19-10-2022

ภาพกิจกรรม :

Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com