AAC


สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 108 คน, เมื่อวาน 71 คน,
สัปดาห์นี้ 526 คน
เดือนนี้ 179 คน, ปีนี้ 21,654 คน,
รวม 92,722 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 45196 คน

:: กองคลัง ::

:: เทศบาลตําบลภูเวียง ::


นางสาวชื่นกมล คงทัน
หัวหน้าสํานักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการกองคลัง
(โทร : 0-4329-1208)

............ว่าง..............
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(โทร : 0-4329-1208)นางสาววนิดา คำภาหล้า
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.........ว่าง.......
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนายชิราวุธ ลุงนาม
เจ้าพนักงานพัสดุ.......ว่าง.......
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com