AAC


สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 87 คน, เมื่อวาน 71 คน,
สัปดาห์นี้ 505 คน
เดือนนี้ 158 คน, ปีนี้ 21,633 คน,
รวม 92,701 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 45196 คน

:: สภาเทศบาลตําบลภูเวียง ::


นายประสิทธิ์ เคนวัน
ประธานสภาเทศบาลตําบลภูเวียงนางสุนีย์ นุชนารถ
รองประธานสภาเทศบาลตําบลภูเวียง

นายวิธวัช ศรีสุระพล
สมาชิกสภา ทต.ภูเวียง เขต 1

นายภัทศา นันทิยเภรี
สมาชิกสภา ทต.ภูเวียง เขต 1

นายธนธรรม มหานาม
สมาชิกสภา ทต.ภูเวียง เขต 1

นายอรรณพ สิมมาคำ
สมาชิกสภา ทต.ภูเวียง เขต 1

นางวิลาวรรณ ภูมาศ
สมาชิกสภา ทต.ภูเวียง เขต 1

นายพงศ์พัฒน์ จิตนาเรียง
สมาชิกสภา ทต.ภูเวียง เขต 2

นายสมชัย ขามรัตน์
สมาชิกสภา ทต.ภูเวียง เขต 2

นายคำสันติ์ สิงห์สำราญ
สมาชิกสภา ทต.ภูเวียง เขต 2

นางสาวพวงเพ็ญ นันทิยเภรี
สมาชิกสภา ทต.ภูเวียง เขต 2

นายณรงค์ พานโน
สมาชิกสภา ทต.ภูเวียง เขต 2

นายธงชัย มะทะฤทธิ์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ

Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com