AAC
การเงิน-การคลัง


สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 91 คน, เมื่อวาน 71 คน,
สัปดาห์นี้ 509 คน
เดือนนี้ 162 คน, ปีนี้ 21,637 คน,
รวม 92,705 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 45196 คน

ประกาศราคากลาง

หมวดหมู่ประกาศจากระบบ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนโนนสาโทซอย๒ ถึงถนนมิ่งเมือง ซอย๒ อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารฟิตเนส อ่านต่อ
ราคากลางปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูเวียง อ่านต่อ
ราคากลางก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนโพธิ์ชัยด้านทิศตะวันออกจากสามแยกศรีดอนหัน ซอย๑ ถึงสี่แยกถนนศรีภูเวียง อ่านต่อ
ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหลักเมืองด้านทิศเหนือหลังไปรษณีย์ภูเวียง อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนวัฎจักรด้านทิศตะวันออก จากแยกทางหลวงภูเวียง กุดฉิม ถึง แยกศรีภูเวียง อ่านต่อ
ราคากลางก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร คสล. ถนนมิ่งเมือง อ่านต่อ
ราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรภายในเขตเทศบาลตำบลภูเวียง โซนที่1 พื้นที่ฝั่งทิศเหนือ อ่านต่อ
จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวจราจร คสล. ถนน สภาสะฐิติ ด้านทิศใต้ อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง อ่านต่อ
Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com