AAC

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

หมวดหมู่ประกาศจากระบบ

# รายการ ไฟล์แนบ
1 รายงานผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 2023-04-20 16:06:32 ดาวน์โหลด
2 ข้อมูลสถิติการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี งป.2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค.65-มี.ค.66) เมื่อวันที่ 2023-04-04 14:03:12 ดาวน์โหลด
3 ข้อมูลสถิติการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปี งป.2566 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค.65-มี.ค.66) เมื่อวันที่ 2023-04-04 14:00:23 ดาวน์โหลด
4 สรุปสถิติการให้บริการ งานกีฬาและนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) เมื่อวันที่ 2022-04-05 16:19:06 ดาวน์โหลด
5 สรุปสถิติการให้บริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) เมื่อวันที่ 2022-04-05 09:35:03 ดาวน์โหลด
6 สรุปสถิติการให้บริการ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) เมื่อวันที่ 2022-04-05 09:32:47 ดาวน์โหลด
7 สรุปสถิติการให้บริการ งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อมและอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) เมื่อวันที่ 2022-04-04 10:34:42 ดาวน์โหลด
8 สรุปสถิติการให้บริการ งานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) เมื่อวันที่ 2022-04-04 10:30:05 ดาวน์โหลด
9 สรุปสถิติการให้บริการ งานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) เมื่อวันที่ 2022-04-04 10:03:16 ดาวน์โหลด
10 สถิติการให้บริการงานสาธารณสุข ต.ค. 63 - มี.ค. 64 เมื่อวันที่ 2021-05-13 15:18:18 ดาวน์โหลด
11 สถิติการให้บริการงานพัฒนาชุมชน ต.ค. 63 - มี.ค. 64 เมื่อวันที่ 2021-05-13 15:18:05 ดาวน์โหลด
12 สถิติการให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย ต.ค. 63 - มี.ค. 64 เมื่อวันที่ 2021-05-13 15:17:55 ดาวน์โหลด
13 สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ต.ค. 63 - มี.ค. 64 เมื่อวันที่ 2021-05-13 15:17:42 ดาวน์โหลด
14 สถิติการให้บริการงานช่วยเหลือและรับเรื่อง ร้องเรียน - ร้องทุกข์ ต.ค. 63 - มี.ค. 64 เมื่อวันที่ 2021-05-13 15:17:30 ดาวน์โหลด
15 สถิติการให้บริการงานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ต.ค. 63 - มี.ค. 64 เมื่อวันที่ 2021-05-13 15:17:16 ดาวน์โหลด
16 สถิติการให้บริการงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค ต.ค. 63 - มี.ค. 64 เมื่อวันที่ 2021-05-13 15:16:54 ดาวน์โหลด
17 สถิติการให้บริการงานไฟฟ้าสาธารณะ ต.ค. 63 - มี.ค. 64 เมื่อวันที่ 2021-05-13 15:16:42 ดาวน์โหลด
18 รายงานสรุปผลจำนวนผู้มาใช้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลภูเวียง เมื่อวันที่ 2020-07-14 17:06:42 ดาวน์โหลด
Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com