AAC

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

หมวดหมู่ประกาศจากระบบ

# รายการ ไฟล์แนบ
1 แผ่นพับการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 2022-06-13 10:07:26 ดาวน์โหลด
2 คู่มือและแนวทางการตรวจสอบภายใน ด้านงบประมาณและการเบิกจ่าย ด้านพัสดุและเฉพาะเรื่องต่างๆ เมื่อวันที่ 2022-03-24 16:23:29 ดาวน์โหลด
3 คู่มือการร้องเรียนขอความเป็นธรรม เมื่อวันที่ 2022-03-24 07:52:43 ดาวน์โหลด
4 คู่มือการปฏบัติงานการจำหน่ายพัสดุตามพร เมื่อวันที่ 2021-05-11 16:32:35 ดาวน์โหลด
5 คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมือง เมื่อวันที่ 2021-05-11 16:32:00 ดาวน์โหลด
6 คู่มือการปฏิบัติงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 2021-05-11 16:31:27 ดาวน์โหลด
Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com