AAC

การเงิน-การคลัง

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 104 คน, เมื่อวาน 71 คน,
สัปดาห์นี้ 522 คน
เดือนนี้ 175 คน, ปีนี้ 21,650 คน,
รวม 92,718 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 45196 คน

 วิสัยทัศน์-พันธกิจ

       เทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น มีนายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติครม.ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ เทศบาลตำบลภูเวียง ดังนี้

 วิสัยทัศน์ (Vision)

       วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต เทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

                                ชุมชนเข้มแข็ง                     ร่วมแรงพัฒนา
                                รักษาสิ่งแวดล้อม                 พร้อมพัฒนาอาชีพให้สดใส
                                ก้าวไกลการศึกษา                 บำรุงรักษาวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น

 พันธกิจ (Mission)

พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลภูเวียง จึงกำหนดพันธกิจการพัฒนาไว้ ดังนี้

 1. สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
 3. พัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
 4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 5. สร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจชุมชน
 6. การปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 1. ชุมชนในเขตเทศบาลมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 2. เส้นทางการคมนาคมมีความสะดวก ระบายน้ำเสียและน้ำท่วมขังได้โดยเร็ว รวมทั้งมีน้ำ มีไฟฟ้าใช้ทั่วพื้นที่ในเขตเทศบาล
 3. ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับการศึกษา การกีฬาออกกำลังกาย การบริการด้านสาธารณสุขและบริการด้านสังคมอย่างทั่วถึง ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่
 4. ปรับปรุงสวนสาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์เป็นที่ออกกำลังกาย เป็นที่พักผ่อน และการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
 5. ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้นโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 6. การบริหารงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com